Zápis deti do materskej školy v školskom roku 2024/2025

Do materskej školy sa dieťa prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy (osobne, poštou, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom) spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.

Zákonný zástupca dieťaťa si môže žiadosť vyzdvihnúť v klientskom centre mestského úradu alebo si ju stiahne z webovej stránky mesta Banská Bystrica https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/skolstvo/materske-skoly/, alebo z našej stránky v prílohách

Na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Zápis detí do našej Materskej školy Karpatská 3 sa uskutoční

6.05. (mája) 2024 v čase od 9,00 h do 12,00 h a od 13,00 h do 16,30 h .

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. Spádová materská škola sa určuje pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne pre deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Spádové materské školy sú určené VZN mesta Banská Bystrica č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa

VZN č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. sa zákonný zástupca dieťaťa dopustí priestupku ak zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

Za priestupok sa uloží pokuta od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.

Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie

Podľa § 59b ods. 2 školského zákona, ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta 2024), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy.

Ak spádová materská škola nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ spádovej materskej školy vydá rozhodnutie o neprijatí a oznámi neprijatie takéhoto dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy. Následne zriaďovateľ vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je zriaďovateľom.

Kritéria na prijatie:

- prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.augusta 2024

- deti, ktoré majú právo na prijatie (dieťa, ktoré dovŕši 4 roky veku do 31.augusta 2024 )

- deti súrodencov

- deti so základnými hygienickými návykmi (bez plienok, cumľa)

 

 

Milí rodičia, prispejte nám 

príspevkom 2 % z dane.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dani z príjmov FO 2% máte
na stiahnutie v sekcii DOKUMENTY. 

Občianske združenie Srdiečko pri Materskej škole Karpatská 3
Prispejte nám príspevkom 2 % z dane z príjmov, ktoré využijeme na skrášlenie prostredia Vašich detí.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na nástenkách, alebo vytlačiť zo stránky ( tento rok sú nové tlačivá) súčasťou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane.
Vyhlásenie môžete odovzdať v MŠ do 22.04.2024, ktoré sa následne odovzdá na DÚ. Vyhlásenie môžete podať aj samostatne.
Tlačivo nájdete v Dokumentoch alebo rovno tu.
Ďakujeme. IČO: 45020426
Právna norma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Srdiečko pri MŠ Karpatská
Ulica Karpatská 3
974 11 Banská BystricaOznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Materská škola sa nachádza na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. 

Je to sídlisková škôlka, ktorá bola otvorená a daná do prevádzky 1.9.1988 ako Spoločné zariadenie detské jasle a materská škola. Postupnými organizačnými zmenami sa stala len materskou školou.
Prevádzka materskej školy začína o 6.30 a končí o 17.00 hodine.
Je umiestnená v troch budovách pavilónového typu (pavilóny A, B, C) spojených s hospodárskym pavilónom spojovacou chodbou.
Materská škola ma 5 tried. Každá trieda má samostatné priestory s príslušenstvom – trieda, spálňa, príručná kuchynka, WC, umyvárne, šatne, sklady hračiek a pomôcok. O deti stará deväť kvalifikovaných učiteliek, tri prevádzkové pracovníčky a štyri zamestnankyne školskej jedálne.
V hospodárskom pavilóne sa nachádza riaditeľňa, kancelária vedúcej školskej jedálne a kuchyňa. K materskej škole patrí školská záhrada na pobyt detí vonku. I napriek tomu, že sme sídlisková škôlka, podarilo sa nám vytvoriť príjemné prostredie s upravenými dvormi. Na úpravu dvora sme využili spoluprácu s nadáciou Zdravé mesto a samozrejme dobrú a ochotnú spoluprácu s rodičmi. Pomocou troch garantov sme vybudovali nové lavičky, pieskoviská a Chodník obratnosti a zdatnosti, ktorého súčasťou je aj vodné brodisko.

"Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok."

Vychádzame z presvedčenia, že účasť rodiny na živote materskej školy je dôležitá pre posilnenie vzťahov ako rovnocenných partnerov škola – dieťa – rodina. Našu prácu v materskej škole a výchovu v rodine spája spoločný záujem o dobro dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti.
Každé dieťa, ktoré prichádza do materskej školy, má svoje vlastné zážitky, skúsenosti, zručnosti, postoje a osobnostné predpoklady. Deti sa líšia navzájom rodinným zázemím, vekom, temperamentom, chápaním seba, vývinovou úrovňou. Akceptácia týchto rozdielov nám pomáha využiť potenciál každého dieťaťa. Determinovať to, čo by sa dieťa malo učiť, zvoliť si primerané ciele a vhodné výchovno-vzdelávacie stratégie na ich dosiahnutie. Opierame sa pritom o jeho potreby, záujmy, čím sa učenie stáva osobným, pre dieťa zmysluplným.

Vlastné zameranie školy:

Školský vzdelávací program našej MŠ „Detská záhrada“ vychádza z tvorivo – humanistickej koncepcie výchovy. Tvorivosťou rozumieme produkciu nových a súčasne užitočných riešení, nápadov, myšlienok a činov, správania. Cieľom je, aby sa tvorivosť stala zmyslom života, aby bola prostriedkom pomocou ktorého sa človek celý život snaží dosahovať svoju sebarealizáciu. V strede záujmu je osobnosť dieťaťa. K dieťaťu a jeho výchove pristupovať v súlade s princípmi tohto modelu. Model integruje v sebe humanistický a personalistický prístup keď v centre je myslenie, prežívanie, hodnotenie, cítenie, tvorenie, jeho správanie ako komplex vyjadrenia jednoty osobnosti.

Každé dieťa berieme ako vlastné – tešíme sa na Vás!