Zápis detí do Materskej školy Karpatská 3 Banská Bystrica
Žiadosti, o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa môžu podávať v čase od 1. mája do 31.mája 2022.
K zápisu je potrebné doniesť:

 žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou prílohou – potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
 k nahliadnutiu občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa za účelom overenia údajov.
 Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na žiadostiach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

 jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (túto skutočnosť je možné preukázať napr, neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (túto skutočnosť je možné preukázať napr. potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo
 vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (túto skutočnosť je možné preukázať napr, písomným vyhlásením

V týchto prípadoch rodič vypíše a doručí riaditeľovi školy Prílohu č.2

 Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy.

V týchto prípadoch rodič vypíše a doručí riaditeľovi školy Prílohu č. 3

Všetky prílohy dostupné v časti Dokumenty

  Do materskej školy sa prednostne prijíma dieťa:

Podľa § 59 a 59a zákona NR SR č. 245/2008 Z.z a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z sú prednostne prijímané do MŠ:

 deti 5 – 6 ročné, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (dosiahnu päť rokov veku do 31.augusta 2022);

Ďalšie podmienky prijímania detí do MŠ:

 deti vo veku od troch rokov.
 súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu.
 výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku v prípade voľnej kapacity a (ak má osvojené základné hygienické návyky, dokáže sa samostatne najesť a napiť),
Prispejte nám príspevkom 2 % z dane
chcem pomôcť < klikni sem >
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Zoznamy rozdelenia detí do tried v školskom roku 2021/2022
si môžete prísť pozrieť
Dňa: 25.08.2021 od 7:00 hod do 16:00 hod
V C pavilóne – telocvičňa.
Vstup do priestorov s rúškom
Materská škola
sa nachádza na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Je to sídlisková škôlka, ktorá bola otvorená a daná do prevádzky 1.9.1988 ako Spoločné zariadenie detské jasle a materská škola. Postupnými organizačnými zmenami sa stala len materskou školou.
Prevádzka materskej školy začína o 6.30 a končí o 17.00 hodine.
Je umiestnená v troch budovách pavilónového typu (pavilóny A, B, C) spojených s hospodárskym pavilónom spojovacou chodbou.
Materská škola ma 5 tried. Každá trieda má samostatné priestory s príslušenstvom – trieda, spálňa, príručná kuchynka, WC, umyvárne, šatne, sklady hračiek a pomôcok. O deti stará deväť kvalifikovaných učiteliek, tri prevádzkové pracovníčky a štyri zamestnankyne školskej jedálne.
V hospodárskom pavilóne sa nachádza riaditeľňa, kancelária vedúcej školskej jedálne a kuchyňa. K materskej škole patrí školská záhrada na pobyt detí vonku. I napriek tomu, že sme sídlisková škôlka, podarilo sa nám vytvoriť príjemné prostredie s upravenými dvormi. Na úpravu dvora sme využili spoluprácu s nadáciou Zdravé mesto a samozrejme dobrú a ochotnú spoluprácu s rodičmi. Pomocou troch garantov sme vybudovali nové lavičky, pieskoviská a Chodník obratnosti a zdatnosti, ktorého súčasťou je aj vodné brodisko.
"Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok."
Vychádzame z presvedčenia, že účasť rodiny na živote materskej školy je dôležitá pre posilnenie vzťahov ako rovnocenných partnerov škola – dieťa – rodina. Našu prácu v materskej škole a výchovu v rodine spája spoločný záujem o dobro dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti.
Každé dieťa, ktoré prichádza do materskej školy, má svoje vlastné zážitky, skúsenosti, zručnosti, postoje a osobnostné predpoklady. Deti sa líšia navzájom rodinným zázemím, vekom, temperamentom, chápaním seba, vývinovou úrovňou. Akceptácia týchto rozdielov nám pomáha využiť potenciál každého dieťaťa. Determinovať to, čo by sa dieťa malo učiť, zvoliť si primerané ciele a vhodné výchovno-vzdelávacie stratégie na ich dosiahnutie. Opierame sa pritom o jeho potreby, záujmy, čím sa učenie stáva osobným, pre dieťa zmysluplným.
Vlastné zameranie školy:
Školský vzdelávací program našej MŠ „Detská záhrada“ vychádza z tvorivo – humanistickej koncepcie výchovy. Tvorivosťou rozumieme produkciu nových a súčasne užitočných riešení, nápadov, myšlienok a činov, správania. Cieľom je, aby sa tvorivosť stala zmyslom života, aby bola prostriedkom pomocou ktorého sa človek celý život snaží dosahovať svoju sebarealizáciu. V strede záujmu je osobnosť dieťaťa. K dieťaťu a jeho výchove pristupovať v súlade s princípmi tohto modelu. Model integruje v sebe humanistický a personalistický prístup keď v centre je myslenie, prežívanie, hodnotenie, cítenie, tvorenie, jeho správanie ako komplex vyjadrenia jednoty osobnosti.
Každé dieťa berieme ako vlastné – tešíme sa na Vás!