Začiatok prevádzky MŠ
Prevádzka materskej školy začína 1.06.2020.
Pre rekonštrukciu materskej školy v priestoroch MŠ otvárame 2 triedy v pavilóne C. Jednu triedu v priestoroch MŠ Tatranská. Skupina tvorí maximálne 15 detí.
Prevádzka materskej školy je od 7,00 hod.do 16,00 hod.
Podľa pokynov ministerstva školstva a rozhodnutia zriaďovateľa do MŠ bude prednostne umiestnené dieťa, ktoré od septembra 2020 nastupuje na plnenie povinnej školskej dochádzky, deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, deti pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, deti matiek/ otcov/ samo živiteľov.

Rodičia ktorí spĺňajú uvedené kritéria dostanú pokyny na emailové adresy.
Na prázdninovú činnosť v mesiaci JÚL nastúpia len deti podľa uvedeného kritéria pokiaľ nebudú zmenené pokyny od ministerstva školstva.
Koronavírus
Vzhľadom k momentálnej situácii prijalo Mesto Banská Bystrica nasledovné opatrenia: MŠ je od 13.03. 2020 zatvorená. Pokyny k vybaveniu ošetrovného nájdete v prílohe. Koniec karantény bude včas oznámený. Sledujte prosím oznamy.

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

09.03.2020

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa je postup nasledovný:
Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorý je na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné (word)

Deti do dovŕšenia 11 rokov veku: Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia a potom sa môže začať konanie o tejto dávke. Zriaďovateľ by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).
Deti 11-ročné a viacročné: V tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.
V oboch prípadoch pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

V prípade žiadosti o nemocenské je postup nasledovný:
Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.

Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku.

Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Upozorňujeme, že tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.

O prípadných zmenách bude Sociálna poisťovňa včas informovať.

Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronavírus? Postup pre telefonický a mailový kontakt

11.03.2020

Sociálna poisťovňa opätovne pripomína poistencom, ktorí pre zatváranie škôl v súvislosti s koronavírusom chcú požiadať o dávku ošetrovné, že tak môžu urobiť nasledujúcimi spôsobmi. Treba sa dôsledne riadiť uvedenými pokynmi, aby sa žiadatelia vyvarovali doterajších chýb:

1/ Telefonicky kontaktovať konkrétnu pobočku – ak je poistenec zamestnancom, treba volať pobočku podľa sídla zamestnávateľa a ak je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) alebo dobrovoľne poistený, treba zavolať do pobočky podľa trvalého pobytu. Telefonické kontakty na jednotlivé pobočky sú na titulnej stránke webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, konkrétne tu: Kontakty – pobočky.

Následne treba do vyhľadávača uviesť názov obce, ku ktorej hľadáte príslušnú pobočku. Na stránke sa objavia všetky kontaktné údaje o pobočke (treba posunúť kurzorom nižšie).

2/ E-mailom poslať žiadosť o ošetrovné do konkrétnej pobočky. Do prílohy treba priložiť vyplnený formulár žiadosti o dávku ošetrovné. E-mailové adresy sú tiež uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne pri pobočkách (nie vysunutých pracoviskách) tu: Kontakty – pobočky.

E-mail s vyplneným formulárom v prílohe je potom potrebné zaslať nie na vysunuté pracoviská, ale do príslušnej pobočky, pod ktorú vysunuté pracovisko patrí (napr. v prípade Bratislavy je pre všetky pracoviská spoločná e-mailová adresa bratislavamesto@socpoist.sk, vysunuté pracoviská Bratislava IV.-V., Malacky, Pezinok a Senec nemajú osobitnú mailovú adresu).

Formulár na vyplnenie žiadosti o dávku je prístupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné (word)

3/ Poštou zaslať vyplnený formulár (žiadosť o ošetrovné) príslušnej pobočke na adresu zverejnenú v kontaktoch Kontakty – pobočky.

4/ Do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne možno vhodiť vyplnený formulár žiadosti.
Materská škola
sa nachádza na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Je to sídlisková škôlka, ktorá bola otvorená a daná do prevádzky 1.9.1988 ako Spoločné zariadenie detské jasle a materská škola. Postupnými organizačnými zmenami sa stala len materskou školou.
Prevádzka materskej školy začína o 6.30 a končí o 17.00 hodine.
Je umiestnená v troch budovách pavilónového typu (pavilóny A, B, C) spojených s hospodárskym pavilónom spojovacou chodbou.
Materská škola ma 5 tried. Každá trieda má samostatné priestory s príslušenstvom – trieda, spálňa, príručná kuchynka, WC, umyvárne, šatne, sklady hračiek a pomôcok. O deti stará deväť kvalifikovaných učiteliek, tri prevádzkové pracovníčky a štyri zamestnankyne školskej jedálne.
V hospodárskom pavilóne sa nachádza riaditeľňa, kancelária vedúcej školskej jedálne a kuchyňa. K materskej škole patrí školská záhrada na pobyt detí vonku. I napriek tomu, že sme sídlisková škôlka, podarilo sa nám vytvoriť príjemné prostredie s upravenými dvormi. Na úpravu dvora sme využili spoluprácu s nadáciou Zdravé mesto a samozrejme dobrú a ochotnú spoluprácu s rodičmi. Pomocou troch garantov sme vybudovali nové lavičky, pieskoviská a Chodník obratnosti a zdatnosti, ktorého súčasťou je aj vodné brodisko.
"Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok."
Vychádzame z presvedčenia, že účasť rodiny na živote materskej školy je dôležitá pre posilnenie vzťahov ako rovnocenných partnerov škola – dieťa – rodina. Našu prácu v materskej škole a výchovu v rodine spája spoločný záujem o dobro dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti.
Každé dieťa, ktoré prichádza do materskej školy, má svoje vlastné zážitky, skúsenosti, zručnosti, postoje a osobnostné predpoklady. Deti sa líšia navzájom rodinným zázemím, vekom, temperamentom, chápaním seba, vývinovou úrovňou. Akceptácia týchto rozdielov nám pomáha využiť potenciál každého dieťaťa. Determinovať to, čo by sa dieťa malo učiť, zvoliť si primerané ciele a vhodné výchovno-vzdelávacie stratégie na ich dosiahnutie. Opierame sa pritom o jeho potreby, záujmy, čím sa učenie stáva osobným, pre dieťa zmysluplným.
Vlastné zameranie školy:
Školský vzdelávací program našej MŠ „Detská záhrada“ vychádza z tvorivo – humanistickej koncepcie výchovy. Tvorivosťou rozumieme produkciu nových a súčasne užitočných riešení, nápadov, myšlienok a činov, správania. Cieľom je, aby sa tvorivosť stala zmyslom života, aby bola prostriedkom pomocou ktorého sa človek celý život snaží dosahovať svoju sebarealizáciu. V strede záujmu je osobnosť dieťaťa. K dieťaťu a jeho výchove pristupovať v súlade s princípmi tohto modelu. Model integruje v sebe humanistický a personalistický prístup keď v centre je myslenie, prežívanie, hodnotenie, cítenie, tvorenie, jeho správanie ako komplex vyjadrenia jednoty osobnosti.
Každé dieťa berieme ako vlastné – tešíme sa na Vás!