Oznam
Upozorňujeme na zmenu príloh od 26.08.2020 zmenená je príloha č. 3 a č. 4., ktoré sú potrebné doniesť v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ.
Materská škola začína prevádzku od 07.09.2020 z dôvodu zákazu miešania skupín, je prevádzka od 6,30 hod. do 16,30hod v každej triede. Toto opatrenie platí do 15.09.2020 o zmenách Vás budeme informovať. Nariadenie Ministerstva školstva a zriaďovateľa dieťa privádza do MŠ len jeden rodič, ktorý je povinný používať rúško a v šatni sa zdržiava minimálny čas. Dieťa si rúško ukladá do skrinky. Počas trvania krízového stavu si deti do materskej školy z hygienických dôvodov nenosia hračky z domu až do odvolania.

Čo dieťa potrebuje do MŠ?
- prezúvky (nie šľapky)
- náhradné oblečenie, ktoré bude uložené v skrinke
- pyžamo
- obliečky na detské perinky 130x 90, plachtu (kto chce vlastné perinky má možnosť si ich doniesť), podľa zváženia nepremokavú plachtu
- uterák, ktorý bude uložený v skrinke (počas krízového opatrenia sa deti budú utierať do jednorazových papierových utierok)
- hygienické potreby sú zabezpečené zriaďovateľom
VŚETKY VECI OZNAĆIŤ MENOM DIEŤAŤA
Zmena: Začiatok prevádzky MŠ
Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2020/2021 v MŠ Karpatská 3. Banská Bystrica začína 7.9.2020.
Zdôvodnenie: V rámci rekonštrukcie MŠ vznikli nepredvídané udalosti, ktoré ovplyvnili termín ukončenia rekonštrukcie.
Rodičom ďakujeme za pochopenie a žiadame, aby sledovali stránku MŠ v prípade akýchkoľvek nepredvídaných zmien.
Prevádzka MŠ bude 7.9. od 6.30 hod. do 17.00 hod. vo všetkých triedach MŠ.
Umiestnenie detí podľa tried bude sprístupnené k nahliadnutiu 2.9. od 8.00 hod. do 15.00 hod. v C pavilóne vo vstupných priestoroch.

Podľa usmernenia Ministerstva školstva SR rodič pred nástupom dieťaťa do MŠ vyplní :
1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 >> príloha č. 3 [PDF] <<
2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti >> príloha č. 4 [PDF] <<
DOKUMENTY
Materská škola
sa nachádza na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Je to sídlisková škôlka, ktorá bola otvorená a daná do prevádzky 1.9.1988 ako Spoločné zariadenie detské jasle a materská škola. Postupnými organizačnými zmenami sa stala len materskou školou.
Prevádzka materskej školy začína o 6.30 a končí o 17.00 hodine.
Je umiestnená v troch budovách pavilónového typu (pavilóny A, B, C) spojených s hospodárskym pavilónom spojovacou chodbou.
Materská škola ma 5 tried. Každá trieda má samostatné priestory s príslušenstvom – trieda, spálňa, príručná kuchynka, WC, umyvárne, šatne, sklady hračiek a pomôcok. O deti stará deväť kvalifikovaných učiteliek, tri prevádzkové pracovníčky a štyri zamestnankyne školskej jedálne.
V hospodárskom pavilóne sa nachádza riaditeľňa, kancelária vedúcej školskej jedálne a kuchyňa. K materskej škole patrí školská záhrada na pobyt detí vonku. I napriek tomu, že sme sídlisková škôlka, podarilo sa nám vytvoriť príjemné prostredie s upravenými dvormi. Na úpravu dvora sme využili spoluprácu s nadáciou Zdravé mesto a samozrejme dobrú a ochotnú spoluprácu s rodičmi. Pomocou troch garantov sme vybudovali nové lavičky, pieskoviská a Chodník obratnosti a zdatnosti, ktorého súčasťou je aj vodné brodisko.
"Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok."
Vychádzame z presvedčenia, že účasť rodiny na živote materskej školy je dôležitá pre posilnenie vzťahov ako rovnocenných partnerov škola – dieťa – rodina. Našu prácu v materskej škole a výchovu v rodine spája spoločný záujem o dobro dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti.
Každé dieťa, ktoré prichádza do materskej školy, má svoje vlastné zážitky, skúsenosti, zručnosti, postoje a osobnostné predpoklady. Deti sa líšia navzájom rodinným zázemím, vekom, temperamentom, chápaním seba, vývinovou úrovňou. Akceptácia týchto rozdielov nám pomáha využiť potenciál každého dieťaťa. Determinovať to, čo by sa dieťa malo učiť, zvoliť si primerané ciele a vhodné výchovno-vzdelávacie stratégie na ich dosiahnutie. Opierame sa pritom o jeho potreby, záujmy, čím sa učenie stáva osobným, pre dieťa zmysluplným.
Vlastné zameranie školy:
Školský vzdelávací program našej MŠ „Detská záhrada“ vychádza z tvorivo – humanistickej koncepcie výchovy. Tvorivosťou rozumieme produkciu nových a súčasne užitočných riešení, nápadov, myšlienok a činov, správania. Cieľom je, aby sa tvorivosť stala zmyslom života, aby bola prostriedkom pomocou ktorého sa človek celý život snaží dosahovať svoju sebarealizáciu. V strede záujmu je osobnosť dieťaťa. K dieťaťu a jeho výchove pristupovať v súlade s princípmi tohto modelu. Model integruje v sebe humanistický a personalistický prístup keď v centre je myslenie, prežívanie, hodnotenie, cítenie, tvorenie, jeho správanie ako komplex vyjadrenia jednoty osobnosti.
Každé dieťa berieme ako vlastné – tešíme sa na Vás!