Prispejte nám 

príspevkom 2 % z dane chcem pomôcť < klikni sem >

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Materská škola sa nachádza na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. 

Je to sídlisková škôlka, ktorá bola otvorená a daná do prevádzky 1.9.1988 ako Spoločné zariadenie detské jasle a materská škola. Postupnými organizačnými zmenami sa stala len materskou školou.
Prevádzka materskej školy začína o 6.30 a končí o 17.00 hodine.
Je umiestnená v troch budovách pavilónového typu (pavilóny A, B, C) spojených s hospodárskym pavilónom spojovacou chodbou.
Materská škola ma 5 tried. Každá trieda má samostatné priestory s príslušenstvom – trieda, spálňa, príručná kuchynka, WC, umyvárne, šatne, sklady hračiek a pomôcok. O deti stará deväť kvalifikovaných učiteliek, tri prevádzkové pracovníčky a štyri zamestnankyne školskej jedálne.
V hospodárskom pavilóne sa nachádza riaditeľňa, kancelária vedúcej školskej jedálne a kuchyňa. K materskej škole patrí školská záhrada na pobyt detí vonku. I napriek tomu, že sme sídlisková škôlka, podarilo sa nám vytvoriť príjemné prostredie s upravenými dvormi. Na úpravu dvora sme využili spoluprácu s nadáciou Zdravé mesto a samozrejme dobrú a ochotnú spoluprácu s rodičmi. Pomocou troch garantov sme vybudovali nové lavičky, pieskoviská a Chodník obratnosti a zdatnosti, ktorého súčasťou je aj vodné brodisko.

"Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok."

Vychádzame z presvedčenia, že účasť rodiny na živote materskej školy je dôležitá pre posilnenie vzťahov ako rovnocenných partnerov škola – dieťa – rodina. Našu prácu v materskej škole a výchovu v rodine spája spoločný záujem o dobro dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti.
Každé dieťa, ktoré prichádza do materskej školy, má svoje vlastné zážitky, skúsenosti, zručnosti, postoje a osobnostné predpoklady. Deti sa líšia navzájom rodinným zázemím, vekom, temperamentom, chápaním seba, vývinovou úrovňou. Akceptácia týchto rozdielov nám pomáha využiť potenciál každého dieťaťa. Determinovať to, čo by sa dieťa malo učiť, zvoliť si primerané ciele a vhodné výchovno-vzdelávacie stratégie na ich dosiahnutie. Opierame sa pritom o jeho potreby, záujmy, čím sa učenie stáva osobným, pre dieťa zmysluplným.

Vlastné zameranie školy:

Školský vzdelávací program našej MŠ „Detská záhrada“ vychádza z tvorivo – humanistickej koncepcie výchovy. Tvorivosťou rozumieme produkciu nových a súčasne užitočných riešení, nápadov, myšlienok a činov, správania. Cieľom je, aby sa tvorivosť stala zmyslom života, aby bola prostriedkom pomocou ktorého sa človek celý život snaží dosahovať svoju sebarealizáciu. V strede záujmu je osobnosť dieťaťa. K dieťaťu a jeho výchove pristupovať v súlade s princípmi tohto modelu. Model integruje v sebe humanistický a personalistický prístup keď v centre je myslenie, prežívanie, hodnotenie, cítenie, tvorenie, jeho správanie ako komplex vyjadrenia jednoty osobnosti.

Každé dieťa berieme ako vlastné – tešíme sa na Vás!