2%

Občianske združenie Srdiečko pri Materskej škole Karpatská 3
Prispejte nám príspevkom 2 % z dane z príjmov, ktoré využijeme na skrášlenie prostredia Vašich detí.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na nástenkách, alebo vytlačiť zo stránky ( tento rok sú nové tlačivá) súčasťou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane.
Vyhlásenie môžete odovzdať v MŠ do 26.04.2022, ktoré sa následne odovzdá na DÚ. Vyhlásenie môžete podať aj samostatne.
Tlačivo nájdete v Dokumentoch alebo rovno tu.
Ďakujeme.
IČO: 45020426
Právna norma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Srdiečko pri MŠ Karpatská
Ulica Karpatská 3
974 11 Banská Bystrica

Poskytovanie dotácií na podporu stravovacích návykov na obdobie od 01.09.2021 – 31.12.2021 ( hmotná núdza )

Upozorňujeme rodičov detí z rodín v hmotnej núdzi a na hranici životného minima, aby si vo vlastnom záujme dali prehodnotiť príjem na ÚPSVaR v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sme ich mohli v stanovenom termíne do 4.8.2021 zaradiť do zoznamov pre uplatnenie dotácie.
Rodičia detí, ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu s ohľadom na skutočnosť, že si nebudú uplatňovať po obdobie poberania dotácie daňový bonus, musia predložiť škole ( zariadeniu ) vyplnené čestné vyhlásenie ( viď vzor ) pričom riaditeľka ŠJ pri MŠ môže po jeho predložení dieťaťa dopísať do príslušných zoznamov Rodičov detí ja treba upozorniť na právne následky v prípade neoprávneného čerpania dotácie ( viď. Čestné vyhlásenie. )
Čestné vyhlásenie.docx
INFO pre žiadateľov.docx
Ďakujeme
 

Platby a Úhrady

Od 1.09.2021 je v platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica
č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2020 o určení výšky príspevkov pre školy a Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien (ďalej len "VZN)
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica jednotnou sumou vo výške 16,00 € (slovom: šestnásť eur).
2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu príspevku možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, poštovou poukážkou.
Číslo účtu:
SK06 7500 0000 0040 1714 6880
Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku tým nie sú dotknuté.

Predškoláci t.j. deti. ktoré do 31.08.2021 dovŕšili 5 rokov rodičovský príspevok neuhrádzajú.

Školská jedáleň
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, okrem dieťaťa na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu, na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni.
dieťa materskej školy od 2 do 6 rokov 1,54 €
dieťa materskej školy od2 do 6 rokov pomoc v hmotnej núdzi 0,24 €
dieťa v poslednom ročníku materskej školy bez uplatnenia daňového zvýhodnenia zákonnými zástupcami“ 0,24 €
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods.10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni takto:

a) Zákonný zástupca každého dieťaťa ( aj dieťa , na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) uhrádza príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole vo výške 4,50 € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac.
Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu príspevku možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, poštovou poukážkou.
Číslo účtu: SK06 7500 0000 0040 1714 6880