Platby a Úhrady

Príspevky rodičov – rodičovský poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia MESTA Banská Bystrica č. 1/2019 a v zmysle ustanovenia § 28 ods.5 školského zákona a to
 • a) deti od 3 do 5 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 16,00 €
 • b) deti od 3 do 5 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica 30,00-€
 • c) deti do 3 rokov veku 50,00 €
 • d) za prázdninovú činnosť za deti podľa písmena a) 30,00 €
 • e) deti s preukazom ZŤP od 2 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica a mimo mesta Banská Bystrica 10,00 €

 • Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa
 • a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,( ktoré do 31.8.príslušného kalendárneho roka dovŕšilo 5 rokov)
 • b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 • c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
  • Príspevky je nutné uhradiť do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu
   SK 06 7500 0000 0040 1714 6880
   Za dieťa do 3 rokov sa považuje dieťa do dovŕšenia 3 rokov v danom mesiaci, za ktorý sa poplatok uhrádza. S účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa.
   Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú činnosť je povinný uhradiť príspevok do 10. júna príslušného roka.
   Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov a po predložení lekárskeho potvrdenia do 30. septembra príslušného roka.
   Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa o odpustenie príspevku v materskej škole za dieťa, bezodkladne po vydaní rozhodnutia o prerušení dochádzky riaditeľkou materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

   Stravné
   Každé dieťa dostane lístok (v šatňovej skrinke, alebo na nástenke) so sumou stravy.

   Stravné sa uhrádza v termíne od 1. – 10. dňa v mesiaci na príslušný mesiac , na číslo účtu: SK06 7500 0000 0040 1714 6880, variabilný symbol meno dieťaťa a dátum narodenia DDMMRR.
 

2%

Občianske združenie pri Materskej škole Karpatská 3
Pomôžte nám 2% z daní. Vyhlásenie v Dokumentoch.
Vyhlásenie spolu s potvrdením príjmu môžete doručiť na daňový úrad do 30. apríla 2020, alebo do materskej školy do 20.apríla 2020 odovzdať triednym učiteľkám.
Ďakujeme.