Školský rok 2019/2020 sa začína 2. septembra 2019

Prevádzka MŠ Karpatská je od 6,30 do 17,00

Pavilón A:
Od 6,30hod do 16,30 hod.
Od 16,30 hod do 17,00 hod prevádzka v pavilóne C

Pavilón B – rekonštrukcia
Pavilón C:
Od 6,30 hod do 17,00hod
Zoznamy detí o zaradení do tried budú vyvesené na dverách MŠ

Čo dieťa potrebuje do MŠ:
- uterák
- prezúvky nie šľapky
- pyžamo
- obliečka na perinky, alebo aj celé perinky rozmer pre obliečky 90x135 – paplón, 45x65x- vankúš, plachta
- náhradné oblečenie uložiť v šatni do skrinky
VŠETKO OZNAČENÉ MENOM !
 

Zasadnutie rodičov

bude 3.09.2019 o 16,00 hod. v pavilóne A trieda na poschodí.
Program:
Školský poriadok – schválenie
Poplatky
Plán školy
Krúžková činnosť
Rôzne
 

Platby a Úhrady

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu v zmysle platnej legislatívy.
Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariade-ním. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 1 /2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku mesačného príspevku nasledovne:


  • deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 16,00 €
  • deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica 30,00 €
  • deti od 2 do 3 rokov veku 50,00 €
  • za prázdninovú činnosť za deti podľa § 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v mesiaci júl a august s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 30,00
  • deti s preukazom ZŤP od 2 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica a s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica 10,00 €

Číslo účtu pre platby:
SK06 7500 0000 0040 1714 6880

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
• ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
• ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
• ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

• ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
• ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.