Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). Predmetný zákon je zverejnený v zbierke  zákonov SR: 232/2022 Z.z. - Zákon o financovaní voľného času di... - SLOV-LEX
V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

  Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:
a. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
b. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:
• na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov[1] (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí[2]:
deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

  V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne[3]), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný[4].
deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne[5]).

  V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“).

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (v prílohe). Čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny. V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu).

Nakoľko v prípade detí, ktoré dovŕšili 15 rokov veku je možný súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu, povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa nevzťahuje na rodičov týchto detí. Ak rodič dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku bude mať záujem o poskytnutie dotácie na stravu z titulu neuplatnenia si daňového bonusu, zriaďovateľ overí dovŕšenie 15 roku veku dieťaťa podľa dátumu narodenia dieťaťa a dieťa ako oprávnené oznámi úradu, tak ako je uvedené vyššie.

Vzhľadom na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie).​ ​Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus​.​ Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné, aby zriaďovatelia MŠ čo možno najskôr.

2%

Občianske združenie Srdiečko pri Materskej škole Karpatská 3
Prispejte nám príspevkom 2 % z dane z príjmov, ktoré využijeme na skrášlenie prostredia Vašich detí.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na nástenkách, alebo vytlačiť zo stránky ( tento rok sú nové tlačivá) súčasťou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane.
Vyhlásenie môžete odovzdať v MŠ do 26.04.2022, ktoré sa následne odovzdá na DÚ. Vyhlásenie môžete podať aj samostatne.
Tlačivo nájdete v Dokumentoch alebo rovno tu.
Ďakujeme. IČO: 45020426
Právna norma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Srdiečko pri MŠ Karpatská
Ulica Karpatská 3
974 11 Banská Bystrica

Poskytovanie dotácií na podporu stravovacích návykov na obdobie od 01.09.2021 – 31.12.2021 ( hmotná núdza )

Upozorňujeme rodičov detí z rodín v hmotnej núdzi a na hranici životného minima, aby si vo vlastnom záujme dali prehodnotiť príjem na ÚPSVaR v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sme ich mohli v stanovenom termíne do 4.8.2021 zaradiť do zoznamov pre uplatnenie dotácie.
Rodičia detí, ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu s ohľadom na skutočnosť, že si nebudú uplatňovať po obdobie poberania dotácie daňový bonus, musia predložiť škole ( zariadeniu ) vyplnené čestné vyhlásenie ( viď vzor ) pričom riaditeľka ŠJ pri MŠ môže po jeho predložení dieťaťa dopísať do príslušných zoznamov Rodičov detí ja treba upozorniť na právne následky v prípade neoprávneného čerpania dotácie ( viď. Čestné vyhlásenie. )
Čestné vyhlásenie.docx
INFO pre žiadateľov.docx
Ďakujeme

Platby a Úhrady

Od 1.09.2021 je v platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica
č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2020 o určení výšky príspevkov pre školy a Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien (ďalej len "VZN)
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica jednotnou sumou vo výške 16,00 € (slovom: šestnásť eur).
2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu príspevku možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, poštovou poukážkou.
Číslo účtu:
SK06 7500 0000 0040 1714 6880
Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku tým nie sú dotknuté.

Predškoláci t.j. deti. ktoré do 31.08.2021 dovŕšili 5 rokov rodičovský príspevok neuhrádzajú.

Školská jedáleň
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, okrem dieťaťa na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu, na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni.
dieťa materskej školy od 2 do 6 rokov 1,54 €
dieťa materskej školy od2 do 6 rokov pomoc v hmotnej núdzi 0,24 €
dieťa v poslednom ročníku materskej školy bez uplatnenia daňového zvýhodnenia zákonnými zástupcami“ 0,24 €
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods.10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni takto:

a) Zákonný zástupca každého dieťaťa ( aj dieťa , na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) uhrádza príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole vo výške 4,50 € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac.
Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu príspevku možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, poštovou poukážkou.
Číslo účtu: SK06 7500 0000 0040 1714 6880