!! Oznam !!

Dňa 4.5.2020 od 9:00 do 12:00 hod. si môžete vyzdvihnúť veci detí v MŠ Karpatská.

Usmernenie k zápisu detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica na školský rok 2020/2021 viac informácií v priloženom >>>DOKUMENTE [PDF]<<<>

!! Oznam !!

Oznamujeme rodičom, že si môžu vyzdvihnúť posteľné prádlo a veci detí v materskej škole nasledovne:
A pavilón 1. trieda a 2. trieda - v piatok 17.04.2020 od 9,00 do 11,00 hod v hospodárskom pavilóne.

C – pavilón 4. trieda, 5.trieda, 6. trieda v pondelok 20.04.2020 od 9,00 do 11,00 hod v C pavilóne.

Oznámenie k príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov

V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou výskytom COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať vo veci príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov:
• Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín prijaté od rodičov/zákonných zástupcov za mesiac marec 2020 budú zúčtované a preplatky rodičov/zákonných zástupcov budú evidované do ďalšieho obdobia.
• Výšku preplatku si môže rodič/zákonný zástupca overiť resp. zistiť u riaditeľky ŠJ e-mailom na adrese: anna.benova@banskabystrica.sk.

• Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín za nasledujúce mesiace, počnúc príspevkami mesiac apríl 2020, nebudú inkasované až do odvolania. V prípade prostriedkov prijatých na bankový účet materskej školy, budú tieto prostriedky vrátené zákonnému zástupcovi/rodičovi.
• Príspevky na úhradu režijných nákladov za nasledujúce mesiace, počnúc príspevkami za mesiac apríl 2020, nebudú inkasované až do odvolania. V prípade prijatých prostriedkov na bankový účet materskej školy, budú tieto prostriedky vrátené zákonnému zástupcovi/rodičovi

Poplatky za MŠ

Vážení rodičia.
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania od 30.03.2020 až do odvolania, Vás žiadam, o pozastavenie povinného poplatku za MŠ (50,00€, 30,00€, 16,00€) za dieťa v príslušnom mesiaci.

Informácie ku koronavírusu na webe banskabystrica.sk

O ďalšom vývoji situácie v školstve Vás budeme priebežne informovať.
Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

Z Á P I S na školský rok 2020/2021

Zverejnený dátum zápisu do MŠ aj Den otvorenych dveri sa ruší. Nové informácie k zápisu poskytneme okamžite podľa pokynov zriadovateľa.
 

2%

Občianske združenie pri Materskej škole Karpatská 3
Pomôžte nám 2% z daní. Vyhlásenie v Dokumentoch.
Vyhlásenie spolu s potvrdením príjmu môžete doručiť na daňový úrad do 30. apríla 2020, alebo do materskej školy do 20.apríla 2020 odovzdať triednym učiteľkám.
Ďakujeme.
 

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí v MŠ Karpatská bude 16.04.2020 od 9,30 hod do 11,00 hod v C pavilóne triede na poschodí.
Tešíme sa na Vás.
 

Školské prázdniny

Počas letných prázdnin je prevádzka MŠ Karpatská prerušená od 29.07.2020 do 31.08.2020
Prevádzka MŠ Karpatská bude od 1.07.2020 do 28.07.2020 v priestoroch MŠ Tatranská 63.
 

Platby a Úhrady

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu v zmysle platnej legislatívy.
Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariade-ním. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 1 /2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku mesačného príspevku nasledovne:


  • deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 16,00 €
  • deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica 30,00 €
  • deti od 2 do 3 rokov veku 50,00 €
  • za prázdninovú činnosť za deti podľa § 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v mesiaci júl a august s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 30,00
  • deti s preukazom ZŤP od 2 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica a s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica 10,00 €

Číslo účtu pre platby:
SK06 7500 0000 0040 1714 6880

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
• ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
• ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
• ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

• ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
• ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.