Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch od 03.05.2021 do 05.05.2021.

Radvaň, Fončorda, Podlavice
03.05.2021 - MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8, MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Buková 22

Rudlová - Sásová
04.05.2021 – MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63
MŠ Karpatská v čase od 8,00 hod do 12,00 ho a od 13,00 hod do 17,00 ho v kancelárii riaditeľky MŠ- pavilón D

Centrum mesta
05.05.2021 – MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3, MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82.

Zápis do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica sa uskutoční v dňoch od 03.05.2021 do 04.05.2021. Informácie sú zverejnené na webovom sídle ZŠ s MŠ.
Zápis sa neuskutoční do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Radvanská 1, Banská Bystrica z dôvodu naplnenej kapacity materskej školy.
Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosti podpisujú obidvaja rodičia. Vypĺňajú sa všetky údaje.Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou prílohou - potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuťz webovej stránky materských škôl alebo z webovej stránkymesta Banská Bystrica.
Na webových stránkach mesta Banská Bystrica je pre rodičov k dispozícii elektronický formulár – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (najdete na tomto linku).

  S účinnosťou od 01.09.2021 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.
Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31.08.2021 (vrátane) dosiahne 5 rokov veku sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky
od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.( t.j. pre školský rok 2021/2022 do 15. júna 2021)
 

Platby a Úhrady

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien (ďalej len "VZN". I. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien sa mení a doplňa nasledovne:

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica jednotnou sumou vo výške 16,00 € (slovom: šestnásť eur).
Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku tým nie sú dotknuté.
2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu príspevku možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne mesta Banská Bystrica, poštovou poukážkou.

T: J. Všetky deti,ktoré platia rodičovský príspevok – školné platia jednotnú sumu 16.-€, ale v mesiaci JANUÁR uhradia do desiateho dňa aj za február t.j. 32.-€

Predškoláci t.j. deti. ktoré do 31.08.2020 dovŕšili 5 rokov rodičovský príspevok neuhrádzajú.

SK 06 7500 0000 0040 1714 6880

Za dieťa do 3 rokov sa považuje dieťa do dovŕšenia 3 rokov v danom mesiaci, za ktorý sa poplatok uhrádza. S účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú činnosť je povinný uhradiť príspevok do 10. júna príslušného roka.
Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov a po predložení lekárskeho potvrdenia do 30. septembra príslušného roka.
Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa o odpustenie príspevku v materskej škole za dieťa, bezodkladne po vydaní rozhodnutia o prerušení dochádzky riaditeľkou materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

Stravné
Každé dieťa dostane lístok (v šatňovej skrinke, alebo na nástenke) so sumou stravy.

Stravné sa uhrádza v termíne od 1. – 10. dňa v mesiaci na príslušný mesiac , na číslo účtu: SK06 7500 0000 0040 1714 6880, variabilný symbol meno dieťaťa a dátum narodenia DDMMRR.
 

2%

Občianske združenie pri Materskej škole Karpatská 3
Pomôžte nám 2% z daní. Vyhlásenie v Dokumentoch alebo rovno tu.
Prispejte nám príspevkom 2 % z dane z príjmov, ktoré využijeme na skrášlenie prostredia Vašich detí. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na nástenkách, alebo vytlačiť zo stránky. Súčasťou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane. Vyhlásenie môžete odovzdať v MŠ do 26.04.2021, ktoré sa následne odovzdá na DÚ. Vyhlásenie môžete podať aj samostatne.
Ďakujeme.
IČO: 45020426
Právna norma: občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Srdiečko pri MŠ Karpatská
Ulica Karpatská 3
974 11 Banská Bystrica